מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות לאתר משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'

מדיניות פרטיות זו (להלן: "המדיניות"), מתארת למשתמש (להלן: "המשתמש") את אופן האיסוף, דרך השימוש והשיתוף של המידע האישי אשר נמסר על ידך ו/או נאסף עליך, באמצעות הזנת פרטיך באתר אינטרנט זה https://www.drlawfirm.co.il ("האתר") ו/או באמצעותך לגבי מידע אשר בחרת לחלוק עםמשרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' ("החברה"), הכול בהתאם למפורט במדיניות להלן. המדיניות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר https://www.drlawfirm.co.il
המדיניות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.
אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון ואם אינכם מסכימים לתנאי המדיניות, אנא הימנעו מהשימוש באתר https://www.drlawfirm.co.il . המשך שימוש על ידכם יהווה הסכמתכם למדיניות.

חוקים ורגולציה מקומית

מדיניות פרטיות זו מטרתה לעמוד בחוקים ובתקנות אשר חלים בכל מדינה שממנה נאסף המידע האנונימי והמידע האישי, כמתואר במדיניות פרטיות זו, לרבות החוק להגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 (להלן:"התקנות")
המידע הנאסף על ידי משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' והשימוש בו.

מידע אנונימי שנאסף: בעת שימוש באתר https://www.drlawfirm.co.il עשויים במשרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' לאסוף מידע הנוגע לשימוש באתר https://www.drlawfirm.co.il אשר אינו מאפשר זיהוי של היחיד ו/או חשיפת זהותם של המשתמשים כגון מידע מצטבר וניתוח על דפוסי שימוש (להלן: "מידע אנונימי") זאת לשם שיפור השירותים והעשרת תוכן האתרhttps://www.drlawfirm.co.il , איכותו וטיב השירותים הניתנים למשתמשים באתר https://www.drlawfirm.co.il על ידי משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' וכן לשם שימוש במידע הנאסף לצרכי ביצוע סטטיסטיקות, ביצוע מחקר ועריכת ניתוחים אנונימיים.משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' רשאים לאסוף, לעשות שימוש ולפרסם מידע אנונימי, ולחשוף אותו לצדדים שלישיים, לשם אספקת, שיפור ופרסום האתר https://www.drlawfirm.co.il והשירותים של משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'. מידע אנונימי עשוי להישמר לצמיתות בארכיוני משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' לצורך שימוש עתידי.

מידע אישי שנאסף: מידע זה מאפשר זיהוי של המשתמש באופן מלא או במאמץ סביר באמצעות חיבור מידע נוסף (להלן: "מידע אישי") משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' עשויים לאסוף מידע אישי שהנכם מזינים ומוסרים באתרhttps://www.drlawfirm.co.il (כגון: שם מלא, מספר זהות, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה וכיו"ב.

השימוש במידע האישי: משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' אוספים את המידע האישי לצורך המטרות הבאות (כולן או חלקן):
לשם אספקת השירותים הניתנים למשתמש על ידי במסגרת האתרhttps://www.drlawfirm.co.il ו/או שימוש ו/או שיפור השירותים באתרhttps://www.drlawfirm.co.il ;
לשם תמיכה ומתן מענה לשאלות המשתמשים ותקשורת עם המשתמש באתר https://www.drlawfirm.co.il ;
לשם זיהוי המשתמש בעת פנייה למשרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' ו/או למי מטעמה;
לשם קשרי לקוחות כולל תקשורת במטרה לעדכן את המשתמשים בנוגע לעדכונים האחרונים של משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' וכן לספק למשתמשים מידע ביחס לתוכן שעשוי לעניין את המשתמשים;

מידע טכני מהמכשיר הסלולרי ו\או מחשב של המשתמש לשם מניעת הונאות;
לשם עמידה בהוראות הדין, חובות רגולטוריות ודרישות של רשות ממשלתית או צו משפטי.
לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר https://www.drlawfirm.co.il .

המשתמש מתחייב למסור, אך ורק, פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ומאשר בזאת את נכונות הפרטים שנמסרו על ידו. יובהר, על המשתמש לא חלה חובה למסור מידע כלשהו למשרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' באמצעות האתר https://www.drlawfirm.co.il אולם ככל שלא יימסר המידע ייתכן ומשרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' ולא יוכלו לספק שירותים (כולם או חלקם) לאותו משתמש.
ככל שמשרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' יבקשו להוסיף שימושים ו/או לאסוף מידע אישי נוסף היא תבקש את הסכמתו מראש של המשתמש, אולם, ככל שאישור זה לא יינתן, ייתכן ומשרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' לא יוכלו לספק שירותים (כולם או חלקם) לאותו משתמש.
מאגרי מידע. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שמידע אשר נמסר על ידי המשתמש נאסף על ידי משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' כמפורט במדיניות זו, מצטבר בבסיסי הנתונים של משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' ובמאגר המידע של המשרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' ו/או במאגר של ספקי שירות מטעמה, והינם ניתנים לעיון של כל משתמש אשר נרשם לשירותי משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' ושילם להיות מנוי לשירותים.
ידוע למשתמש כי משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' יחזיקו, ינהלוו ישתמשו במידע שבמאגר המידע לשם לקידום פעולותיה, כולל פעולותיה עם גופים אחרים, והמשתמש מסכים לכך ומצהיר כי אין ולא תהיה לו כל טענה כנגד משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' ו/או מי מטעמם עקב כך, ובלבד שהשימוש במידע יהיה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

שיתוף צדדים שלישיים במידע

משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' מעבירים מידע לצדדים שלישיים רק במקרים המפורטים להלן:
משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' מעבירים מידע אישי לספקיה לצורך מתן השירותים;
ככל שהמשתמש נתן את הסכמתו המפורשת;
לרשויות המדינה בהתאם לסמכויות המוקנות להן על פי דין;
המידע האישי יועבר על ידי משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' לחברות קשורות לרבות חברות בנות, מיזמים משותפים, או חברות אחרות תחת שליטה משותפת או עסקים המנהלים עסק הקשור לשירותים;
במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש/ת לבין משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' שתחייב חשיפת פרטי המשתמש;
אם המשתמש יבצע באתר https://www.drlawfirm.co.il פעולות שבניגוד לדין ו\או באופן שיפגע בתפקודו התקין;
אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי;
בכל מקרה של חשד להונאה או בעיות אבטחה.

צדדי ג' עשויים לאסוף מידע ו/או לעבד ו/או לשמור ו/או לשתף את המידע שלכם כיוצא באלה ואולם פעולות אלו מתבצעות בכפוף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של אותם צדדי ג'. לפיכך, משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' אינם אחראים לפעולות כאמור ו/או למדיניות פרטיות ותנאי השימוש החלים על פעולות אלו המתבצעות על ידי צדדי ג'.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ככל שהמשתמש נמצא באחד מאתרי משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'במדיות החברתיות השונות (כגון: Twitter, Facebook, Instagram etc.) (להלן: "אתרי מדיות חברתיות"), השימוש ו/או האיסוף של המידע יהא בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של המדיה החברתית הרלוונטית, ולא על ידי מדיניות פרטיות ותנאי השימוש של משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'. אנו ממליצים לעיין בתנאי שימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי מדיה חברתית אלו.

המשתמש רשאי להודיע למשרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'בחוזר לדוא"ל כי הוא מבטל כל הסכמה קודמת שניתנה למשרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'על ידו לשימוש במידע האישי שלו, כפי שמפורט במדיניות הפרטיות ובמקרה זה תחדל משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' מלעשות שימוש במידע האישי וממתן השירותים.

Google Analytics

באתר https://www.drlawfirm.co.il משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'נעשה גם שימוש בכלי הנקרא – Google Analytics, על מנת לאסוף מידע אודות השימוש של המשתמש באתר https://www.drlawfirm.co.il (כגון תדירות ביקורי המשתמש באתר https://www.drlawfirm.co.il ). משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' עושים שימוש במידע המתקבל מ- Google Analytics, על מנת לתחזק ולשפר את האתר https://www.drlawfirm.co.il והשירותים הניתנים על ידי משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'. להלן לינק ל- Google Analytics בכדי לגלות כיצד הכלי Google Analytics אוסף ומשתמש במידע של המשתמש: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Cookies

באתר https://www.drlawfirm.co.il עשויה משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר https://www.drlawfirm.co.il ואימות פרטים עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר https://www.drlawfirm.co.il .

האתר https://www.drlawfirm.co.il עושה שימוש בעוגיות למספר מטרות מרכזיות:
עוגיות חיוניות: לשם התנהלות תקינה של האתר https://www.drlawfirm.co.il , לרבות זיהוי המשתמש בעת כניסתו ו/או הרשמתו לאתרhttps://www.drlawfirm.co.il , וכן לשם ביצוע הליך תקין של רכישה הזמנה וכדומה. עוגיות אלו הינן הכרחיות לפעילות התקינה של האתר https://www.drlawfirm.co.il.

עוגיות מעקב ביצועים – לשם איסוף מידע אנונימי, סטטיסטי על פעילות המשתמש באתר https://www.drlawfirm.co.il (כגון: מידע על העמודים הנצפים ביותר, זמני שהייה בכל עמוד, מקורות ההגעה לאתרhttps://www.drlawfirm.co.il ) לשם שיפורו של האתר https://www.drlawfirm.co.il .
עוגיות פונקציונאליות (העדפות) – לשם התאמת ברירת המחלדל להעדפות המשתמש (כגון: בחירת שפת הממשק, סיסמאות, פרטי הרשמה). ללא עוגיות אלו, הפונקציונאליות של האתר https://www.drlawfirm.co.il עלולה להיפגע.
ניתן לשנות את הגדרות הדפדפן ובכך לא לאפשר לאתר https://www.drlawfirm.co.il זה לנהל עוגיות. עם זאת, סביר ביותר שחסימת השימוש בחלק או בכל העוגיות לא תאפשר מהלך תקין של גלישה ושימוש באתר https://www.drlawfirm.co.il 

אבטחת מידע

משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' פועלים על פי נהלים המקובלים בתעשייה לצורך אבטחת המידע של כל משתמשיה. יחד עם זאת, אין אמצעים אלקטרוניים באינטרנט אשר יכולים לאבטח ב – 100% את המידע השמור בשרתים של משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'. לאור האמור משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' מיישמים כללים ונהלים לצורך הגנה על המידע האישי שלך. משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'לא יכולה להתחייב כי המידע שבשרתיהם לא יאבד / ייפגם / יושמד / ייפרץ / יתגלה.

שמירת המידע

המידע עליך מאוחסן במאגרי מידע המנוהלים על ידי משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' ו/או על ידי צד שלישי מטעמה בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.
מאגרי המידע עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בעצם השימוש באתר https://www.drlawfirm.co.il , המשתמש מסכים להעברת המידע עליך ולשמירתו מחוץ לגבולות ישראל.

דיוור ישיר ופרסומת

משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' עשויים לפנות אליכם ולהציע לכם הטבות ודברי פרסומת ו/או מידע אחר ו/או פנייה באמצעות דיוור ישיר כהגדרתו בסעיף 17 ג' לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, ו/או דברי פרסומת כפי שמוגדר בסעיף 30א (ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב 1982.
ככל משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' יבצעו דיוור או פרסומת כאמור תהיה רשאי להורות משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' להסיר אותו מרשימות הדיוור שלנו וזאת על ידי פנייה אל משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' בכתובת שתצוין בהודעת הדיוור ו/או פרסומת.
עדכונים ותיקונים למדיניות

המדיניות עשויה להשתנות מעת לעת, ובאחריותכם להתעדכן בגרסה האחרונה והמחייבת אשר התפרסמה באתר https://www.drlawfirm.co.il . השימוש המתמשך שלכם באתר https://www.drlawfirm.co.il , לאחר שינויים באתר https://www.drlawfirm.co.il כאמור, מהווה בזאת את הסכמתכם לתיקונים האלה למדיניות הפרטיות ואת הסכמתכם להיות מחויבים לתנאים שגובשו במסגרת התיקונים האלה.

קטינים

משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' איננם אוספים, מעבדים או מגלים ביודעין מידע אישי מאת קטינים מתחת לגיל 18, ללא קבלת הסכמה מראש מאת הוריהם או מאדם בעל אחריות הורית.

פנה אלינו

ככל שיש לך שאלות ניתן להעביר לכתובת הבאה ונשמח לתת מענה תוך זמן קצר: משרד דרעי רייפר ושות' עורכי דין מרחוב שמעון בן שטח 11 ת"א, טלפון 03-7957444, וואטסאפ 972-50-7118585, פקס: 03-7429911 או במייל [email protected], ,
עודכן לאחרונה ביום: 25/1/23.

 

בכבוד רב,
עורך דין דוד דרעי
דרעי רייפר ושות' משרד עורכי דין

זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: