תנאי שימוש לאתר

תנאי שימוש לאתר משרד דרעי רייפר ושות' עורכי דין

תנאי שימוש אלה, יחד עם מדיניות הפרטיות /https://www.drlawfirm.co.il כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן ביחד "תנאי השימוש") יחולו על אתר אינטרנט זה https://www.drlawfirm.co.il ("האתר"), אשר מופעל ומתוחזק על ידי משרד עו"ד- דרעי רייפר ושות' עורכי דין או ("החברה"). השימוש באתר https://www.drlawfirm.co.il ייעשה בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי השימוש להלן.

בעת כניסתכם לאתר https://www.drlawfirm.co.il הנכם נדרשים לקרוא בעיון ולהסכים לתנאי השימוש בטרם גישה ושימוש באתר https://www.drlawfirm.co.il . הסכמתכם להיות מחויבים לתנאי השימוש נעשית בעצם הגישה שלכם לאתר https://www.drlawfirm.co.il, בשימוש בו, ו/או בעת רישומכם למאגר המשקיעים של משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות', זאת ללא כל תנאי או הסתייגות מצדכם. ככל שקראתם את תנאי השימוש ו/או אינכם מסכימים להם, הנכם מתבקשים להימנע מלגשת ולעשות שימוש באתר https://www.drlawfirm.co.il ו/או להירשם למאגר המשקיעים של משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'.
כל האמור בתנאי השימוש בלשון זכר משמעו גם לשון נקבה ולהיפך, לפי המקרה.

אתר משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'

כל המידע והתכנים הכלולים באתר https://www.drlawfirm.co.il מכל מין וסוג שהוא (להלן: "המידע") מטרתם לשרת את קהל המשתמשים אשר מעוניינים להיחשף למידע ולעיין בו, אשר בחלקו מצוי בבעלות של המשרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' ובחלקו בבעלות צדדים שלישיים, אשר נתנו למשרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' הרשאה לעשות בו שימוש (להלן: "ספקי המידע") כך גם ישנם שירותים שונים (להלן: "השירותים").
השימוש באתר https://www.drlawfirm.co.il משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'
הזכות לשימוש באתר https://www.drlawfirm.co.il זה, ובמידע הכלול בו, מהווה זכות אישית ומיועד לשימוש האישי של המשתמש בלבד. אתר זה מכיל מידע סודי וזכויות קנייניות, אשר מוגנים באמצעות הדין החל על זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, זכויות פטנטים, סודות מסחריים וכל זכות קניין רוחני אחר רלוונטי.

אין באתר https://www.drlawfirm.co.il כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות, ייעוץ משפטי, כלכלי או כל ייעוץ מקצועי אחר ואין להסתמך עליו מבלי לקבל חוות דעת וייעוץ מאנשי המקצוע הרלוונטיים.

המשתמש מצהיר ומתחייב, להשתמש באתר https://www.drlawfirm.co.il ו/או לפעול באתר https://www.drlawfirm.co.il באופן הבא: (1) רק אם הוא מעל לגיל 18, ככל שלא, אינכם אמורים להשתמש בשירותים או לספק למשרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' כל מידע שהוא; (2) לפעול באופן שאינו סותר או אסור על פי כל דין החל על המשתמש; (3) רק אם מסכים לתנאי שימוש אלו; (3) יימנע מלעשות שימוש פוגעני או בלתי ראוי או שימוש העלול לגרום להפרעה לפעילות משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' או למשתמשים אחרים (משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' יקבעו מתי נעשה שימוש אסור כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי).

חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בתכנים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר https://www.drlawfirm.co.il . משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' אינם אחראים לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע ובתכני האתר https://www.drlawfirm.co.il , באופן מורשה או בלתי מורשה.
קישורים לצדדים שלישיים משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'

האתר https://www.drlawfirm.co.il עשוי להכיל לינקים לאתרים אחרים (להלן: "אתרי צד ג'"). משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' אינם אחראים (ואין להם שום שליטה) לתוכן הקיים בלינקים באתרי צד ג' ו/או למדיניות הפרטיות הקבועה בהם ואינם באים להמליץ או לתמוך באתרי צד ג' אלו בשום צורה. אנו ממליצים לעיין בתנאי שימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים חיצוניים אלו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת לחיצה על קישורי מדיה חברתיים מסוימים המצויים באתר (כגון: Twitter, Facebook, Youtube) המשתמשים יועברו לאתרי משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' במדיה החברתית הרלוונטית (להלן: "אתרי מדיות חברתיות"). יובהר בזאת, כי אתרי מדיות חברתיות אלו כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של המדיה החברתית הרלוונטית, ולא על ידי מדיניות פרטיות ותנאי השימוש של משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'. אנו ממליצים לעיין בתנאי שימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי מדיה חברתית אלו.

קניין רוחני משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'

משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' הינה בעלים של מלוא הזכויות באתר https://www.drlawfirm.co.il ובמידע המצוי בו, לרבות עיצובים גרפיים, פיתוחים, טקסטים, תמונות, צילומים, איורים, וידאו, סמלילים וסימני מסחר של האתר https://www.drlawfirm.co.il ו/או כל אשר מופיע בו, למעט תכנים מאת ספקי המידע לגביהם יש למשרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' זכויות שימוש.
שיפוי משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'

הנך מסכים לשפות את משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' חברות האם, חברות קשורות, נציגים, בעלי מניות, עובדיה ונושאי משרה (להלן ביחד: "השותפים"), בגין כל טענה, דרישה, נזק, תביעה, הפסד, התחייבות, תשלום ו/או הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט) אשר ייגרמו למשרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' עקב: (1) כתוצאה משימוש באתר https://www.drlawfirm.co.il ו/או במידע; (2) כתוצאה משימוש ו/או פעילות באתרי צד ג' ו/או באתרי מדיות חברתיות ו/או כל שימוש ו/או פעולה אחרת במידע ותכנים של צדדים שלישיים כפי שאלו מוצעים במסגרת מתן השירותים באתר ; (3) הפרת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות; (4) הפרה של זכויות צדדים שלישיים.
משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' שומרים לעצמם את הזכות, לקבל שליטה בלעדית על ההגנה בכל הקשור לנושא השיפוי על ידי המשתמש, ועלויות אלו (ככל שיהיו) יושתו על המשתמש. המשתמש ישתף פעולה באופן מלא כנדרש באופן סביר בהגנה על תביעה כלשהי.
אחריות; הסתייגויות משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'

המידע שמוצג באתר https://www.drlawfirm.co.il אינו תחליף או מוצע כייצוג משפטי או ייעוץ משפטי בשום אופן ואינו מתיימר להיות תחליף או יעוץ משפטי. מי שפועל או משתמש בכל דרך במידע אשר מוצג באתרhttps://www.drlawfirm.co.il עושה זאת על אחריותו/ה הבלעדית בלבד ואין למשרד דרעי רייפר ושות' עורכי דין כל אחריות לכך. אנחנו במשרד דרעי רייפר ושות' עורכי דין ממליצים לפנות לייעוץ משפטי טרם כל פעולה משפטית אשר לה השפעה על המשתמש או מי מטעמו וניתן לעשות זאת בפנייה ישירה למשרדינו במייל [email protected] או בטלפון +972-50-7118585 או בתיאום פגישה מראש במשרדי דרעי רייפר ושות' עורכי דין מרחוב שמעון בן שטח 11 ת"א.

המשתמשים מאשרים ומסכימים כי מובן וידוע להם כי שימושם באתר https://www.drlawfirm.co.il ו/או במידע הוא באחריותם הבלעדית. האתר https://www.drlawfirm.co.il והמידע מסופק כמות שהוא על בסיס "AS IS" ועל בסיס "AS AVAILABLE". משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' אינם אחראים לנזקים ו/או הפסדים מכל סוג שהוא, בין באופן מפורש ובין באופן משתמע.
משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' והשותפים לא יישאו באחריות, ישירה או עקיפה, לנזקים ו/או הפסדים מכל סוג שהוא, העלולים להיגרם בשל: (1) אי עמידה של האתר https://www.drlawfirm.co.il או המידע בציפיות המשתמשים; (2) כתוצאה משימוש באתר https://www.drlawfirm.co.il לרבות בשל חוסר זמינות ו/או הפרעות ו/או טעויות ו/או בעיות אבטחה של האתר; (3) כתוצאה משגיאות באתר https://www.drlawfirm.co.ilו/או במידע; (4) טעויות, אי דיוקים, אי שלמות, השמטות, פגמים, שגיאות הגהה, ניסוח וכיוצא באלה המצויים במידע המוצג באתר https://www.drlawfirm.co.il. למען הסר ספק, למשתמש לא יהיו טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו לו עקב השימוש באתר https://www.drlawfirm.co.il. הוא ישפה אותה מפני כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם השימוש כאמור.

בשום מקרה משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' או השותפים או צד אחר המעורב ביצירת האתר https://www.drlawfirm.co.il, או תפעולו, לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, מקריים, מיוחדים, בין אם הם מבוססים על אחריות, חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים (גם אם ניתנה הודעה למשרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' לגבי האפשרות לנזקים כאלה) או נזקים הנובעים: (1) מהגישה של המשתמשים לאתר https://www.drlawfirm.co.il, שימוש באתר https://www.drlawfirm.co.il ו/או במידע, אפשרות לשימוש חלקי או מידע חלקי או שגוי באתר https://www.drlawfirm.co.il או חוסר יכולת לגשת לאתר https://www.drlawfirm.co.il או להשתמש בו; (2) מהפרעה למהלך העסקים. אין עצה או מידע, בין אם ניתנו בעל פה או בכתב, אשר עלולים לקבל המשתמשים דרך שימוש באתר https://www.drlawfirm.co.il ו/או מהמידע, אשר יוצרים כל אחריות אשר לא צוינה במפורש בתנאי השימוש.

ככל שהאתר https://www.drlawfirm.co.ilיכיל תוכנות שונות המיועדות להורדה, משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת התוכנות האמורות ו/או עקב שימוש בתוכנה כאמור.

עדכונים ותיקונים משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'

משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' שומרים לעצמם את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך כל חומר ו/או מסר אשר יופיע באתר https://www.drlawfirm.co.il לפי שיקול דעתם הבלעדי.
משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' רשאים (אך לא חייב) מעת לעת ולפי שיקול דעתם הבלעדי: (א) לערוך שינויים ושיפורים באתר https://www.drlawfirm.co.il, מבנהו, מראהו, היקפו וזמינותם של המידע והתכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך, ללא כל אישור נוסף; (ב) יהיו רשאים לכלול באתר https://www.drlawfirm.co.il תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, או כל מסמך אחר המופיע או מופץ באתר https://www.drlawfirm.co.il ולשנותם לפי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת, כפי שתראה לנכון וזאת מבלי לגרוע מאחריות המשתמש לפי תנאי השימוש.

שונות משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'

ככל שהאתר https://www.drlawfirm.co.il או המידע או כל חלק מהם סותרים ו/או אינם עולים בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו, תנאי השימוש יגברו.
וויתור מצד משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' לאכוף כל הפרה שהיא של תנאי שימוש אלו, לא ייחשב כוויתור על הוראה זו או על הזכות לאכוף הוראה זו.
הזכויות של משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' המוצגות בתנאי שימוש אלו יישמרו בתוקף על אף סיומם ו/או פקיעתם של תנאי שימוש אלו.
תנאי שימוש אלו יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ומפורשים לפיהם, ללא קשר לעקרונות של ברירת דין. בתי המשפט במחוז תל אביב ישמשו כסמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל סכסוך הנובע מתנאי שימוש אלו או הקשור אליהם. הנך מסכים לא להגיש תביעה לסמכות שיפוט אחרת והנך מסכים במפורש לוותר על כל הערעורים בפני סמכויות שיפוט אלו .

משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות' רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי והמלא, להפסיק את השירותים הניתנים באתר https://www.drlawfirm.co.il , כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר https://www.drlawfirm.co.il את המידע ללא שמירתו, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג' כלשהו.

פנה אלינו משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'

לכל שאלה או בכל נושא אחר, ניתן לפנות אלינו לפי הפרטים בכתובת הבאה: משרד דרעי רייפר ושות' עורכי דין מרחוב שמעון בן שטח 11 ת"א או באימייל [email protected] , ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.


בכבוד רב,

דוד דרעי, עורך דין
עורך דין בעלים ומייסד משרד עורכי דין דרעי רייפר ושות'

זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: