ביצוע שטר בהוצאה לפועל – איך מגישים את הבקשה?

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

ישנן שתי דרכים שבאמצעותן זוכה המחזיק בשטר או שיק יכול לגבות את חובו. הדרך הראשונה- אדם שקיבל שיק ללא כיסוי או שטר שלא נפרע, יכול להגיש תביעה רגילה בבית משפט. אז ייקבע דיון, בו יכול הזוכה להוכיח שהאדם שהתחייב לשלם לו באמצעות השטר או השיק אכן חב לו את החוב הנטען, וכן שאותו אדם טרם פרע את חובו.
הדרך השניה- בעל חוב יכול להגיש בקשה לביצוע שטר בהוצאה לפועל או שיק לכל לשכת הוצאה לפועל שיבחר (ניתן גם באופן מקוון, דרך אתר ההוצאה לפועל). משמעות בקשה זו היא שבעל חוב מבקש מרשם ההוצאה לפועל רשות לפעול נגד האדם שהתחייב באמצעות השטר או השיק דרך ביצוע שטר בהוצאה לפועל, ובכך בעצם לגבות את החוב ללא צורך להגיש תביעה בבית משפט ולהמתין חודשים לקיום דיון.

אולי יעניין אותך גם:

 

אז איך מגישים את הבקשה לביצוע שטר או שיק בהוצאה לפועל?

ניתן להכין את הבקשה, להגישה ולנהל את התיק לבד, אך מומלץ מאוד להסתייע בשירותיו של עורך דין שמתמחה בדיני הוצאה לפועל ויכול לבצע את הבקשה לביצוע שטר, מהטעם שעדיף להיעזר במומחה בהגשת בקשות מסוג זה, אשר יידע בדיוק מה דרוש לתיק ובאיזה היקף, וכן ינהל את התיק בדרך הקצרה והיעילה ביותר.

 

הבקשה עצמה המכונה "ביצוע שטר בהוצאה לפועל" נקראת באתר עצמו "בקשה לביצוע בקשות ושיקים" – את הטופס ניתן להוריד מהאתר של רשות האכיפה והגבייה או בחיפוש פשוט בגוגל – למשל "בקשה לביצוע שטר בהוצאה לפועל". את הבקשה הזאת צריך למלא עבור כל חייב בנפרד ויש לדייק במילוי הפרטים ולפרט את הנסיבות הרלוונטיות בלבד ללא צורך בפירוט נרחב מדי.

 

זקוקים לסיוע? נשמח לתת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

 

מה הכרחי לצרף לטופס הבקשה לביצוע שטר בהוצאה לפועל?

  1. שטר חוב/שיק מקורי ועותקים שלו (לפי מספר הבקשות המוגשות, כלומר מספר החייבים).
  2. פרטיו האישיים של החייב – שם פרטי ומשפחה, מספר ת"ז.
  3. אם המבקש (מגיש הבקשה לביצוע השטר) מיוצג, חובה לצרף ייפוי כוח עבור עורך הדין המייצג.

 

אם החייב הוא לא יחיד (אלא תאגיד), וכן אם הפרטים שלו לא מתאימים לפרטים שמצויים במרשם האוכלוסין, יש לצרף אישור משלושת החודשים האחרונים לעניין פרטיו. כלומר, יש לצרף אישור של משרד הפנים או מרשם החברות/העמותות אם מדובר בחברה או בעמותה.

 

מה קורה אם נמסר שיק מחשבון של כמה שותפים?

במקרה כזה, אם רק אחד מהשותפים חתם על השיק, יש להגיש בקשה לביצוע שטר בהוצאה לפועל רק עבור השותף שחתם על השיק ורק הוא יהיה חייב בתיק. בנוסף, כאשר ישנו "קרוס" על השיק – מצוין "למוטב בלבד", רק האדם שהוא המוטב ולזכותו נרשם השיק יכול להגיש את בקשת הביצוע ולא אדם אחר.

 

לאחר הגשת הבקשה ליישום השטר בהוצל"פ, איך מתקדמים?

לאחר שהבקשה אושרה ותיק השטרות נפתח, מנהל לשכת ההוצאה לפועל, בעת ביצוע שטר בהוצאה לפועל שולח לחייב אזהרה. האזהרה כוללת מספר דפים שבהם מובהר לחייב שנפתח נגדו תיק הוצל"פ בגין שטרות או שיקים שלא נפרעו, ולכן עליו לשלם באופן מיידי את החוב או להגיש בקשה לצו תשלומים. כמו כן, בביצוע שטר בהוצאה לפועל מוסבר לחייב שאם אין באפשרותו לשלם את החוב, הוא יכול להתייצב לחקירת יכולת, שבמסגרתה נבדק ונחקר מצבו הכלכלי של החייב, על מנת לאמוד את יכולתו לשלם את החוב. לא ניתן לנקוט נגד החייב בשום הליך במסגרת תיק השטרות לפני שהאזהרה הומצאה לו ולפני שחלף הזמן שבו החייב יכול להתנגד לפתיחת תיק השטרות.

 

החייב יכול להתנגד?

כן. חייב יכול לטעון נגד חבותו לזוכה בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו האזהרה (ולפי תקנות חירום קורונה- 60 ימים). זאת אומרת, החייב יכול לטעון שהוא לא חייב לזוכה את הכסף שהזוכה טוען בעת ביצוע שטר בהוצאה לפועל, אבל עליו לצרף תצהיר לאימות העובדות שהוא טוען להן. החייב יכול להגיש את ההתנגדות בלשכה שבה הוגשה הבקשה לביצוע שטרות או בלשכה שנמצאת ליד בית המשפט שמוסמך לדון בתביעה, לפי מקום המקום שאליו מתייחס השטר/השיק, אבל עליו להסביר בהתנגדות למה בית המשפט מוסמך לדון בתביעה, כמובן לפי תקנות סדר הדין האזרחי.

בביצוע שטר בהוצאה לפועל, אם החייב הצליח להגיש את ההתנגדות בזמן, רשם ההוצל"פ יכול לדחות את התנגדותו של החייב או לקבל אותה ואז לעכב את הביצוע בתיק השטרות. בקבלת ההתנגדות ואם החייב לא הסביר בהתנגדותו למה בית המשפט שלטענתו הוא מוסמך לפי תקנות סדר הדין האזרחי, רשם ההוצל"פ רשאי להעביר את הדיון בתביעה על השיק/השטר לבית המשפט שליד לשכת ההוצאה לפועל שאליה הוגשה בקשת ביצוע שטר בהוצאה לפועל.

 

אם החייב מבין שהוא לא יצליח להגיש את ההתנגדות בזמן, הוא יכול להגיש בקשה להארכת המועד שבו הוא יכול להגיש את ההתנגדות. גם את הבקשה הזו הוא צריך להגיש יחד עם תצהיר ובתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לו האזהרה.

 

ביצוע שטר בהוצאה לפועל: אם החייב הגיש את הבקשה להארכה באיחור – לאחר שחלפו 30 יום מיום המצאת האזהרה?

במקרה כזה הרשם יורה איך לפעול לשם חיוב החייב בריבית. אז החייב יכול להגיש את ההתנגדות בתוך 30 ימים מהיום שבו ביקש להאריך את המועד להגשת ההתנגדות. מי שמכריע בבקשה זו להאריך את המועד להתנגד הוא לא רשם ההוצאה לפועל, אלא בית המשפט המוסמך לכך. אם בית המשפט מחליט לעכב את ההליכים בהוצאה לפועל, החייב מוכרח להודיע על כך בכתב ללשכת ההוצאה לפועל במהירות האפשרית.

 

איך מוגשת ההתנגדות בעת ביצוע שטר בהוצל"פ?

ההתנגדות בביצוע שטר בהוצאה לפועל צריכה להיות מוגשת בעותק אחד ולה יש לצרף –

א. תצהיר לאימות העובדות שנטענות על ידי החייב המתנגד.

ב. עותק או צילום של כל מסמך שהחייב מתנגד אליו או לאמור בו.

ג. העתק או צילום של כתב ההתנגדות ושל כל הנספחים לו שיומצא גם למבקש.

ד. העתק או צילום של הבקשה לביצוע שטר עם כל הנספחים לה.

ה. ייפוי כוח לעו"ד (אם המתנגד מיוצג) או העתק ייפוי כוח, אם מדובר בייפוי כוח כללי.

 

הדיון בהתנגדות החייב בזמן ביצוע שטר

התנגדות החייב היא בעצם בקשת רשות להתגונן – החייב מבקש מבית המשפט להתגונן מפני תביעתו של הזוכה, טענותיו של הזוכה על החייב שהוא חב לו כספים באמצעות השטר/השיק. בית המשפט מכריע בבקשה של החייב להתגונן על סמך הבקשה שהגיש ועל סמך חקירה שמבוצעת לחייב, שהצהיר על נכונות העובדות בתצהירו. בכל מקרה, בית המשפט יכול להתיר לחייב להתגונן בתנאי שיפקיד כספים כערובה.

אם החייב והזוכה הסכימו, בית המשפט יכול, במסגרת הדיון, לדון בעניין החוב, כלומר בנסיבות שהביאו לפתיחת תיק השטרות.

אם בית המשפט התיר לחייב להתגונן, הבקשה לביצוע שטר של הזוכה תשמש ככתב תביעה של הזוכה נגד החייב, והתצהיר שהחייב צירף לבקשת ההתנגדות (הרשות להתגונן) ישמש ככתב הגנתו של החייב.

 

ביצוע שטר: מה קורה בקבלה של ההתנגדות או בדחיית ההתנגדות?

אם ההתנגדות התקבלה, החייב מוכרח להודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל בתוך 14 ימים, ואז ההליך בבית המשפט יימשך והזוכה יצטרך לשלם אגרת תביעה כפי שמשולמת כשתביעה מוגשת בבית משפט (האגרה שהזוכה שילם להוצאה לפועל תקוזז). אפשר לערער על ההחלטה לקבל את ההתנגדות רק בסוף ההליך, כאשר מתקבל פסק דין.

אם ההתנגדות נדחתה, הזוכה צריך להמציא את ההחלטה על כך אם ניתנה מיד או את פסק הדין (אם הדיון נוהל עד סופו) ללשכת ההוצאה לפועל בתוך 14 ימים, ולשכת ההוצאה לפועל תמשיך בביצוע השטר/השיק. כשמדובר בביצוע שטר, החייב יכול כמובן להגיש ערעור על החלטה על דחיית ההתנגדות.

 

זקוקים לסיוע? נשמח לתת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

*הבהרה: האמור הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו משמש כתחליף לייעוץ/ליווי משפטי

מאמרים בנושא הוצאה לפועל זוכים

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 050-711-8585 או השאירו פרטים:
זקוקים לסיוע מהיר? נשמח לעזור בכל שאלה: